Libvio.txt

{
"name": "LIBVIO",
"url": "https://www.libvio.com",
"tihuan": "dd520.cc",
"User": "空",
"shouye": "1",
"fenlei": "电视剧$/show/2--------#电影$/show/1--------#综艺$/show/3--------#动漫$/show/4--------#动作片$/show/1---动作-----#喜剧片$/show/1---喜剧-----#爱情片$/show/1---爱情-----#科幻片$/show/1---科幻-----#奇幻片$/show/1---奇幻-----#恐怖片$/show/1---恐怖-----#剧情片$/show/1---剧情-----#战争片$/show/1---战争-----#冒险片$/show/1---冒险-----#国产剧$/show/2-中国大陆-------#台剧$/show/2-中国台湾-------#港剧$/show/2-中国香港-------#韩剧$/show/2-韩国-------#日剧$/show/2-日本-------#美剧$/show/2-美国-------#英剧$/show/2-英国-------",
"houzhui": "---.html",
"shifouercijiequ": "0",
"jiequqian": "空",
"jiequhou": "空",
"jiequshuzuqian": "data",
"jiequshuzuhou": "</h4>",
"tupianqian": "original=\"",
"tupianhou": "\"",
"biaotiqian": "title=\"",
"biaotihou": "\"",
"lianjieqian": "href=\"",
"lianjiehou": "\"",
"sousuoqian": "/index.php/ajax/suggest?mid=1&wd=",
"sousuohou": "&limit=500",
"sousuohouzhui": "/detail/",
"ssmoshi": "0",
"sousuoshifouercijiequ": "0",
"jspic": "pic",
"jsname": "name",
"jsid": "id",
"ssjiequqian": "空",
"ssjiequhou": "空",
"ssjiequshuzuqian": "空",
"ssjiequshuzuhou": "空",
"sstupianqian": "空",
"sstupianhou": "空",
"ssbiaotiqian": "空",
"ssbiaotihou": "空",
"sslianjieqian": "空",
"sslianjiehou": "空",
"bfshifouercijiequ": "0",
"bfjiequqian": "空",
"bfjiequhou": "空",
"bfjiequshuzuqian": "class=\"stui-content__playlist",
"bfjiequshuzuhou": "</ul>",
"zhuangtaiqian": "class=\"data\">总集数:",
"zhuangtaihou": "</p>",
"daoyanqian": "class=\"data\">类型:",
"daoyanhou": "</p>",
"zhuyanqian": "class=\"data\">主演:",
"zhuyanhou": "</p>",
"juqingqian": "class=\"detail-content\"",
"juqinghou": "</span>",
"bfyshifouercijiequ": "0",
"bfyjiequqian": "空",
"bfyjiequhou": "空",
"bfyjiequshuzuqian": "<a",
"bfyjiequshuzuhou": "/a>",
"bfbiaotiqian": ">",
"bfbiaotihou": "<",
"bflianjieqian": "href=\"",
"bflianjiehou": "\""
}

0 Downloads (2.1 KB)