Cokemv.txt

{
"name": "COKEMV",
"url": "https://cokemv.me",
"User": "空",
"shouye": "1",
"fenlei": "电影$/vodshow/1--------#电视剧$/vodshow/2--------#综艺$/vodshow/3--------#动漫$/vodshow/4--------#动画电影$/vodshow/41--------#抖音电影$/vodshow/5--------#动作片$/vodshow/6--------#喜剧片$/vodshow/7--------#爱情片$/vodshow/8--------#科幻片$/vodshow/9--------#恐怖片$/vodshow/10--------#剧情片$/vodshow/11--------#战争片$/vodshow/12--------#国产剧$/vodshow/13--------#港台剧$/vodshow/14--------#日韩剧$/vodshow/15--------#欧美剧$/vodshow/16--------#犯罪片$/vodshow/23--------",
"houzhui": "---.html",
"shifouercijiequ": "1",
"jiequqian": "module-page",
//"jiequhou": "<div id=\"page\">",
"jiequhou": "class=\"fixedGroup",
"jiequshuzuqian": "<a",
"jiequshuzuhou": "no-referrer",
"tupianqian": "original=\"",
"tupianhou": "\"",
"biaotiqian": "title=\"",
"biaotihou": "\"",
"lianjieqian": "href=\"",
"lianjiehou": "\"",
"sousuoqian": "/index.php/ajax/suggest?mid=1&wd=",
"sousuohou": "&limit=500",
"sousuohouzhui": "/voddetail/",
"ssmoshi": "0",
"sousuoshifouercijiequ": "0",
"jspic": "pic",
"jsname": "name",
"jsid": "id",
"ssjiequqian": "空",
"ssjiequhou": "空",
"ssjiequshuzuqian": "空",
"ssjiequshuzuhou": "空",
"sstupianqian": "空",
"sstupianhou": "空",
"ssbiaotiqian": "空",
"ssbiaotihou": "空",
"sslianjieqian": "空",
"sslianjiehou": "空",
"bfshifouercijiequ": "0",
"bfjiequqian": "空",
"bfjiequhou": "空",
"zhuangtaiqian": "更新:",
"zhuangtaihou": "</div>",
"daoyanqian": "导演:",
"daoyanhou": "</div>",
"zhuyanqian": "主演:",
"zhuyanhou": "</div>",
"juqingqian": "简介:",
"juqinghou": "/div>",
"bfjiequshuzuqian": "class=\"module-list",
"bfjiequshuzuhou": "</div>",
"bfyshifouercijiequ": "0",
"bfyjiequqian": "空",
"bfyjiequhou": "空",
"bfyjiequshuzuqian": "<a",
"bfyjiequshuzuhou": "/a>",
"bfbiaotiqian": "<span>",
"bfbiaotihou": "</span>",
"bflianjieqian": "href=\"",
"bflianjiehou": "\""
}

0 Downloads (2 KB)